ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unions In Metallic Structure Based DWG Detail for AutoCAD

Details – specification – sizing – Construction cuts

Drawing labels, details, and other text information extracted from the CAD file:

tomh a-a, êõñéá äïêïó êõëéóåùó ãåñáíïãåöõñùí, öáóç ìåëåôçó, ìåëåôç åöáñìïãçó, ìåëåôçôåó, óöñáãéäá, áíáèåùñçóåéó, êëéìáêá :, çìåñ., åñãïëáâïó :, éäéïêôçôçó :, èåóç :, åñãï :, åëåõóéíá, çìåñïìçíéá :, date :, íáõðçãåéá åëåõóéíáó, åñãïôåëçó á.ô.å., tomh b-b, tomh a-a diastaseis metwpikhs plakas zugwmatos, tomh a-a diastaseis metwpikwn plakwn ston korfia, eniscutiko elasma kormou sto upostulwma, tomh g-g, leptomereia a, tupikh sugkollhsh komboelasmatwn sto upostulwma, oyh, êõñéá äïêïó êõëéóåùó, ãåñáíïãåöõñùí

Raw text data extracted from CAD file:

Language English
Drawing Type Detail
Category
Additional Screenshots
File Type dwg
Materials Other
Measurement Units Metric
Footprint Area
Building Features
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ADVERTISEMENT

Leave a Reply

ADVERTISEMENT