Help on GoFundMe

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Architectural Details – Paving DWG Detail for AutoCAD

Architectural details for different types of flooring. Bulgarian text.

Drawing labels, details, and other text information extracted from the CAD file:

áåòîíîâ áîðäþð, îñíîâåí ïëàñò îò ïÿñúê è õóìóñ, äåòàéë íà íàñòèëêà îò, ñêðèò áåòîíîâ, äúðâåíà, îáøèâêà, óäàðîïîãëúùàùà íàñòèëêà, óäàðîïîãëúùàùà íàñòèëêà, äåòàéë íà ñàìîðàçëèâíà, ìðåæà îò ñòîìàíèçèðàíà, áåòîíîâ áîðäþð, äåòàéë íà íàñòèëêà îò øëàéôàí, áåòîí ïîä ñêåéòáîðä ñúîðúæåíèß, ïîëèïðîïèëåíîâè è ñòîìàíåíè ôèáðè, îò äåòñêîòî ñúîðúæåíèå, áåòîíîâà îñíîâà, ãð. ßìáîë, www.rap-design.com, öèìåíòîâ ðàçòâîð çà ôóãèðàíå, ñàìîðàçëèâíà, ðàñòåð íà íàñòèëêà îò, çà îòäåëÿíå íà ïàðêîìåñòàòà, áåòîíîâè òåëà

Raw text data extracted from CAD file:

Language English
Drawing Type Detail
Category
Additional Screenshots
File Type dwg
Materials Other
Measurement Units Metric
Footprint Area
Building Features
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ADVERTISEMENT

Leave a Reply

ADVERTISEMENT